KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

 

Sayın Müşterilerimiz, Üyelerimiz, İş Ortaklarımız/Tedarikçilerimiz, Çalışan Adaylarımız, Çalışanımız ve Ziyaretçilerimiz; Teknogöz Bilişim Sistemleri (TeknoGöz veya "Firma”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu Politika ile Firma’nın firma faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesinin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Firma veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve firma tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, firma tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Politika, firma tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Firma, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


TANIMLAR

Firma: Teknogöz Bilişim Sistemleri 

Kişisel Veri/Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi: Firma Paydaşlarını, firma İş Ortaklarını, firma Yetkililerini, çalışan adaylarını, çalışanları, ziyaretçileri, firma müşterilerini, potansiyel müşterileri, üçüncü kişileri ve kişisel verisi firma tarafından işlenen kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Aydınlatma: Kişisel veri ilgilisinin, kişisel veri işleme süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi suretiyle ortadan kaldırılması işidir.

Kanun:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMA KANALLARI VE İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

TeknoGöz’ün https://teknogoz.com.tr web sitesini ziyaretiniz, üyelik sözleşmesini imzalamak suretiyle web üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e-bülten üyeliğiniz, web sitemizden yaptığınız alışverişler, mağazalarımızı ziyaretleriniz, mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, doldurduğunuz formlar, katıldığınız etkinlikler, diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz, iş başvurusunda bulunmanız, istihdam edilmeniz, tedarikçi veya iş ortağı olarak sözleşmeler imzalamanız, teklifler sunmanız veya bir başka şekilde hukuki veya ticari bir ilişkiye girmenize bağlı olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenebilmektedir.


Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, Tc Kimlik No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, verilerdir.

İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi, verilerdir.

Görsel ve İşitsel Bilgiler: Firma fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntüler, kişilerin çağrı merkezi aramalarında kayıt altına alınan seslerine ilişkin veriler, personel özlük dosyasında, sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde mevcut fotoğraflar vb.

Müşteri İşlem Verisi: Firma web sitesinden veya mağazalarından alınan ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, dekontlarda yer alan bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi bilgiler.

Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) personelden sağlık hizmetleri, özlük ve iş güvenliği kapsamında alınan sağlık verilerini veya personel adayından alınan sağlık beyanını (ii) personele ve personel adaylarına ait ceza mahkumiyetlerine ilişkin adli sicil kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Özlük Bilgileri: Bu veri kategorisi, personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları v.b. bilgilerin yer aldığı veri türüdür.

Eğitim Verisi: Personel ve adayların iş başvuruları kapsamında doldurdukları form veya hazırladıkları özgeçmiş belgesinde yer alan veya işe alım aşamasında talep edilen  eğitim geçmişini gösteren diploma, transkript, sertifika gibi verilerdir.

Mesleki Deneyim: Personel adaylarının ve personellerin iş başvuruları kapsamında doldurdukları form veya hazırladıkları özgeçmiş belgesinde yer alan ve çalışma hayatındaki deneyimleri. diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb. verilerdir.

İşlem Güvenliği Verisi: IP adresi, erişim logları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi verilerdir.

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, IBAN no, banka adı, finansal profil, mail order formu, vb.).

Mal Varlığı Verisi: Kişinin sahip olduğu mal varlıklarının bulunduğu veri grubudur (Tapu fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taraması, vb.).

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, vb.

Pazarlama Verisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.


Aşağıda maddeler halinde ilgili kişi kategorileri ve karşılarında da açıklamalarına yer verilmiştir. 


1. Müşteri: Firmanın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

2. Potansiyel Müşteri: Firmanın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan web sitesinden veya diğer kanallarla hizmetlerden yararlanma iradesini ortaya koyan, teklif talep eden gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

3. Ziyaretçi: Firmaya ait tüm iş yerlerini ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

4. Üçüncü Kişiler: Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile TeknoGöz çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

5. İş ortakları/Tedarikçiler ve bunların Çalışanları: TeknoGöz'ün, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda, TeknoGöz'ün talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Firma’ya mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanlarını ifade etmektedir.

6. Çalışan Adayı: TeknoGöz'e iş başvurusunda bulunan kişileri ifade eder.

7. Çalışan/Stajyer: TeknoGöz'de iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

8. Hissedar/Ortak: Firmanın hissedarlarını ve ortaklarını ifade etmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ GEREKÇE İLE TOPLUYORUZ ?

Fiziksel Ortamda;

Kişisel verileriniz; TeknoGöz'e ait mağazalardan yaptığınız alışverişler, mağazalarda doldurduğunuz talep formu, mağaza ziyaretleriniz, etkinlik katılımlarınız, imzaladığınız sözleşmeler, teklifler, siparişler, iş başvurunuz, kapsamında paylaştığınız CV’ler veya doldurduğunuz iş başvuru formları, özlük dosyası için toplanan belgeler vb. yöntemlerle doğrudan sizlerden toplanmaktadır.

Elektronik Ortamda;

TeknoGöz'e ait web sitesinden yaptığınız alışverişler, doldurduğunuz üyelik formları, web sitesinden, telefonla veya e-mail üzerinden paylaştığınız talep ve şikayetler, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler vasıtasıyla elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır.  

Her iki ortamdan toplanan kişisel verileriniz TeknoGöz veri tabanına kaydedilmekte ve otomatik olan ve olmayan yollarla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, TeknoGöz ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında (ürün veya hizmet alışverişi, üyelik sözleşmesi), aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5./2 Maddesi uyarınca; sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve haklarınızı gözetmek ve zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.

TeknoGöz'den mal veya hizmet almamanız, talep edilen veri türünün ürün veya hizmetle doğrudan ilişkili olmadığı ve pazarlama analizleri için kullanılacağı durumlar ve aramızda herhangi bir hukuki veya ticari ilişki kurulmaması durumlarında ise yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Kanun’un 5. maddesi 1. Fıkrası uyarınca AÇIK RIZANIZA istinaden işleyebilir. Açık rızanız ise mağazalarımızda SMS ile sizlere gönderilen aydınlatma metnini uygun bulmanız durumunda yine sizin için üretilmiş ŞİFRE’yi TeknoGöz personeline iletmeniz suretiyle alınabileceği gibi web sitesindeki üyelik ve alışveriş alanlarında yer alan izin/onay kutucuklarını işaretlemeniz ve “gönder” tuşuna basmanız durumunda da alınmış olacaktır. İzinlerinizi dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.


İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

TeknoGöz, Kişisel Verilin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri ilgililerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda TeknoGöz, varsa temsilcisinin kimliği, hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin sahip olduğu haklar konusunda veri ilgilisinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre bilgilendirme yapmaktadır. Tüm mağazalarda ve web sitelerinde aydınlatma metinleri yayınlanmış, çalışanlar, tedarikçiler, iş ortakları, çalışan adayları ve ziyaretçiler için de gerekli aydınlatma süreçleri tamamlanmıştır.


KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

a. Müşteriler ve Üyeler için;

TeknoGöz'den ürün veya hizmet satın alan veya üyelik programına katılmayı kabul ederek üyelik sözleşmesi imzalayan kişiler için;

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Ticari /Sözleşmesel İlişki Kapsamında İşlem Ve Faaliyetleri Yürütmek, Mali ve Hukuki Yükümlülükleri Yerine Getirmek

Talep / Şikayetlerin Takibi

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Üyelik Sözleşmesinin Kurulması, İfası ve Müşterilerin Üyelik Avantajlarından Yararlandırılması

Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi

Tanıtım Ve Pazarlama Faaliyetleri

İletişim Faaliyetleri ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği, Saklama ve Arşiv faaliyeti.


b. Potansiyel Müşteriler için;

Web sitemizi ve mağazalarımızı ziyaretleriniz, doldurduğunuz formlar, Sosyal Medya Hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, çağrı merkezimize ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz;  sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi ve sizlere özel birtakım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak, açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir. Şayet TeknoGöz'e iletmiş olduğunuz bir talep veya şikayet söz konusu ise bu durumda bu talep ve şikayetin yönetilebilmesi için kimlik ve iletişim bilginiz kanun’un 5/2. Maddesi uyarınca meşru menfaatimiz kapsamında ve sınırlı bir süre için işlenmektedir.


c. Tedarikçi/İş Ortakları için;

Firmamız ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve tarafınızca iletilmesi halinde çalışanlarınıza ait kişisel veriler, kanun’un 5./2 Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve firmamızın meşru menfaatleri kapsamında kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuksal Süreçlerin Yürütülmesi Ve Takibi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Firma İç Operasyonlarının Yürütülmesi

Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi.

 

d. Ziyaretçiler İçin;

Firmamızı, web sitemizi, mağazalarımızı ziyaretleriniz kapsamında, fiziksel mekan güvenliğinin temini çerçevesinde, firmamızın ve sizlerin güvenliğinin sağlanması amacına bağlı olarak, zorunlu meşru menfaatlerimiz için;  fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ile görsel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

Denetim ve Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İnternet Erişimi Sağlanması ve Erişim Güvenliğinin Temini

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi.

 

e. Çalışan adayları için;

TeknoGöz, personel adayları tarafından kariyer sitelerinden, firma merkezinden veya mağazalardan yapılan iş başvuruları kapsamında elde ettiği CV’ler veya doldurulan iş başvuru formları ile aldığı kişisel verileri kullanmak suretiyle, iş akitlerinin kurulabilmesi, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılma ihtiyacı ve firmanın meşru menfaati hukuki gerekçeleriyle, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde veri işleme faaliyeti yürütmektedir.

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Operasyonlarının Ve Özellikle Personel Temini İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Aday Havuzu Oluşturulması

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 

f. Çalışanlar için;

TeknoGöz, personele ait kişisel verileri; ilgili mevzuattan kaynaklı sebeplerle özlük dosyası oluşturabilmek, hizmet sözleşmesi akdedebilmek ve TeknoGöz'ün yönetim hakkı ve meşru menfaati kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu konuda tüm personele detaylı bir bilgilendirme metni imza karşılığında sunulmuştur.

İnsan Kaynakları Operasyonlarının ve Özellikle Özlük Faaliyetinin Yürütülmesi,

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Resmi Kurumlara Gerekli Yasal Bildirimlerin Gerçekleştirilmesi, Resmi Kurumlar Nezdinde Teşviklerden Yararlanılması, Resmi Kurumların Denetimleri Kapsamında İlgili Makamlara Bildirimde Bulunulması

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

TeknoGöz kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında iş süreçlerinin yürütülebilmesi için aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

Sizlere sunulan hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza (web alt yapısı hizmeti alınan firmalar, kargo firmaları, çağrı merkezi firmaları, denetim firmaları, ileti yönetim sistemi gibi),

Hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, bilgi işlem hizmetleri firmaları, SMS ve e-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar, anket firmaları

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişiler,


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM

TeknoGöz, ilgili kişilerle, reklam, kampanya duyuru, tanıtım gibi ticari amaçlarla elektronik ticari ileti (TELEFONLA ARAMA, SMS, E MAİL, MOBİL PUSH) gönderebilmek amacıyla iletişime geçebilir. TeknoGöz bu faaliyet için ilgili kişilerden elektronik iletişim izni almakta ve bu izin kapsamında anılan faaliyeti yürütmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Firma tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda Firma tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) firma bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine firma, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri Koruma ve İmha Politikasına, mevzuata ve kurum tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

TeknoGöz kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve firma içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir. Aynı zamanda TeknoGöz kişisel veri envanterinde her bir süreç ve kişisel veri türü için imha süreleri net bir biçimde belirlenmiştir. 6 ayda bir yapılan periyodik veri imha işleminde envanterde belirlenen saklama süreleri esas alınmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

TeknoGöz; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

TeknoGöz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.


Teknik tedbirler:

TeknoGöz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

TeknoGöz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

Teknik konularda departmanlar mevcut olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.

Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

TeknoGöz bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara derhal erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.

TeknoGöz içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

Güncel Antivirüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Erişim logları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır. 

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.


İdari tedbirler:

TeknoGöz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:

TeknoGöz çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

TeknoGöz'ün yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.

TeknoGöz bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, TeknoGöz tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

TeknoGöz bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler firma içi politika, prosedür ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

TeknoGöz ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

TeknoGöz bünyesindeki her bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme süreçleri dikkate alınarak hukuki uyum, firma içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri uygulanmaktadır.

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.


İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler, bu politikada belirtilen haklarını kullanmak ve taleplerini, kimliklerini tespit etmeye yarayacak bilgi ve belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerle;

i. https://teknogoz.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması veya bu formda belirtilen ve mevzuat gereği bildirilmesi zorunlu olan bilgileri haiz bir başka yazılı belgenin, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya mektup aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak Bahçelievler Mah. Kozalaklı Sk. 11/4 Pendik-İstanbul adresine iletilmesi,

ii. Bu formun veya mevzuat gereği bildirilmesi zorunlu olan bilgileri haiz bir başka yazılı belgenin veya e-posta içeriğinin bilgi@teknogoz.com.tr adresine, daha önce firmamıza bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı e-postanız vasıtasıyla gönderilmesi, yada 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun bilgi@teknogoz.com.tr adresine gönderilmesi,

iii. Mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle,

TeknoGöz'e iletebilirler.

Veri İlgilisinin usule uygun olarak talebini TeknoGöz'e iletmesi durumunda TeknoGöz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talebin yanıtlanmasında 10 sayfa kriteri geçildiği takdirde KVK Kurulu tarafından belirlenen sayfa başına 1 TL ücret veya elektronik ortamda istenmesi halinde ortam kayıt cihazının bedeli ilgili kişiden talep edilecektir.

Firma, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Firmamız ayrıca ilgili kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

İlgili kişinin talebinin; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, TeknoGöz tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.


POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

TeknoGöz tarafından düzenlenen bu politika 2022 yılında ilk defa yayınlanan politikanın gözden geçirilmesi suretiyle üçüncü versiyon olarak 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Politika, TeknoGöz'ün internet sitesinde (https://teknogoz.com.tr) yayımlanır ve ilgili kişilerin erişimine sunulur.


TeknoGöz Bilişim Sistemleri (Veri sorumlusu)

Adres: Pendik-İstanbul/Türkiye

0(534) 354 74 95